Privacy

Privacyverklaring FACILITATOR

Inleiding 
Deze verklaring is van toepassing op alle door Facilitator geleverde diensten. Facilitator is een merk van VDWJ BV gevestigd te Amsterdam, Leren door Ervaren gevestigd te Utrecht en Een dag in Vorm gevestigd te Utrecht, en zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die Facilitator verwerkt 
Facilitator verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Facilitator van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Facilitator in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: 

* Naam (voorletters en achternaam) 
* Geslacht 
* Geboortedatum 
* Bedrijfsnaam 
* Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode) 
* Telefoonnummer (mobiel of vast) 
* E-mailadres 
* Bankgegevens 

Verwerkt Facilitator ook bijzondere persoonsgegevens? 
Nee, Facilitator verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Waarom heeft Facilitator gegevens van mij nodig?
Als je eenmaal een overeenkomst/samenwerking/opdracht hebt met Facilitator, dan willen we je goed van dienst zijn. Facilitator gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden: 

* Om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren. 
* Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
* Om goederen en diensten bij je af te leveren. 
* Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, vanwege bijvoorbeeld een belastingaangifte. 
* Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, mist ze in verhouding staan tot de geleverde dienst.

Een voorbeeld van het laatste punt is je via een nieuwsbrief informeren over een nieuwe activiteit van Facilitator. Wil je niet benaderd worden via de nieuwsbrief? Dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. 

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Facilitator gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Facilitator zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang bewaart Facilitator mijn gegevens?
Facilitator bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Verkoopt of verstrekt Facilitator mijn gegevens aan derden? 
Nee, Facilitator verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Je gegevens verstrekken we uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/samenwerking/opdracht met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) 
Facilitator gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@facilitator.nl.

Beveiliging 
Facilitator hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Facilitator passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Facilitator toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Facilitator gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Facilitator in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Jouw privacy rechten 
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens indient, zal Facilitator je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kan je indienen via info@facilitator.nl. 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen, via info@facilitator.nl. 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 juli 2020. 

 

Hier begint het