Klachtenprocedure

Het doel van een klachtenregeling is om ervoor te zorgen dat klachten van deelnemers of andere betrokkenen op een eerlijke, vertrouwelijke en transparante manier worden behandeld en opgelost.

Ontvangst

Een klacht wordt schriftelijk ingediend via email naar bouke@facilitator.nl. Het format is vrij. Uit de titel of de tekst moet blijken dat het gaat om een klacht. De klacht wordt geregistreerd door VDWJ BV en voor de duur van 1 jaar bewaard, in de map /<opdrachtgever>/Klachtenregistratie/Klachtenregistratie <>.doc. In dit document wordt de status bijgehouden.

Binnen 10 werkdagen wordt procesmatig gereageerd op de klacht. Dit kan via mail of telefonisch. Ook wordt binnen 10 werkdagen de opdrachtgever geïnformeerd over de klacht.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de klager de opdrachtgever vragen om te bemiddelen. Mocht de klager dan nog niet tevreden zijn, dan kan een onafhankelijke derde worden ingeschakeld. Dit is Menno Karres te bereiken via info@karres.nl. Zijn uitspraak is bindend voor VDWJ BV. Eventuele consequenties worden 2 weken afgehandeld.

De klacht moet binnen 3 maanden zijn afgehandeld. Mochten er redenen zijn waarom dit langer moet of kan duren, dan wordt de klager hier binnen 5 werkdagen nadat dit bekend is, van op de hoogte gesteld. Waarbij uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Hier begint het